Täiendkoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Täiendkoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

 

 1.Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 

1.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
1.2  Õppekavas sätestatakse järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.3 Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
1.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

2.Õppekeskonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. TIMEK viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga ( projektor, arvuti jne) ja tahvliga.
2.2. Koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.

2.3 TIMEK võib anda oma vahendite arvelt õpilasele esmase õppeks vajaliku stardikomplekti, mille hinna kehtestab pidaja.
2.4. Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õpetaja peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
3.2 Õpetaja peab koostama iga koolituse jaoks ainekaardi vastavalt õppekavale.
3.3 Õpetaja esitab TIMEK -i direktorile peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.
3.4 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib TIMEK -i juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud  õpetajale.

4.Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord

4.1 TIMEK küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt, samuti videointervjuuna. Saadud tagasisidet analüüsime ning kasutame selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.
4.2 TIMEK kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.