Tallinna Ilu-ja Moe Erakooli täienduskoolitusasutuse õppekorralduse alused

Tallinna Ilu-ja Moe Erakooli  täienduskoolitusasutuse õppekorralduse alused

 1.Üldsätted

1.1OÜ Estonian Fashion Academy  (edaspidi pidaja) poolt asutatud täienduskoolitusasutuse nimi on Tallinna Ilu-ja Moe Erakooli  (edaspidi TIMEK).

1.2 TIMEK on täienduskoolitusasutus .

1.3 2 TIMEK korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust iluteeninduse valdkonnas.

1.4 TIMEK asub Õismäe tee 24 Eesti Vabariik, Tallinn.

1.5 TIMEK -i asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeel on eesti ja vene

1.6 TIMEK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast õppekorralduse  alustest  .

  1. Struktuur

2.1 TIMEK -il on õppeosakond.

2.2 Õppeosakonna tegevust juhib direktor, kellele alluvad õpetajad.

 3.Direktori pädevus ja ülesanded, direktori määramise ja tagasikutsumise kord ja volituste kestus

3.1 TIMEK direktori pädevus:

3.1.1 Direktor juhib TIMEK -it. direktor vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude TIMEK -is läbiviidavate tegevuste, TIMEK -i üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

3.2 TIMEK -i direktori ülesanded:

3.2.1 Direktor esindab asutust ja tegutseb TIMEK -i nimel, teeb  eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.

3.2.2Direktor esitab pidajale kord kuue kuu jooksul ülevaate TIMEK -i õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta asutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

3.2.3 Direktor esitab TIMEK -i  õppekorralduse  täienduskoolitusasutuse  aluste muudatused pidajale.

3.3.4 Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

3.3.5 Direktori määramise ja tagasikutsumise otsustab pidaja.

3.3.6 Pidaja võib direktori sõltumata põhjusest tagasi kutsuda töölepingu seaduses ettenähtud alustel. Direktor võib tagasi astuda sõltumata põhjusest isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal.

  1. TIMEK -i täienduskoolitusasutuse  õppekorralduse ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise aluste muutmise kord

4.1. TIMEK -i  täienduskoolitusasutuse  õppekorralduse aluste muudatused kinnitab pidaja.

5.Õppekorralduse alused

5.1 Õppekorralduse aluseks on TIMEK -i pidaja poolt kinnitatud õppekavad.

5.2 Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

5.2.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;

5.2.2. õpingute alustamise tingimused;

5.2.3. õppekava nimetus;

5.2.4. õppekeel;

5.2.5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;

5.2.6. õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;

5.2.7. õpingute lõpetamise nõuded;

5.2.8. õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;

5.2.9. õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.

Õppetööd viiakse läbi kursuste vormis.

 

6.Õpilase TIMEK -isse vastuvõtmise, TIMEK -ist väljaarvamise ja koolituse lõpetamise kord

6.1 Õpilane võetakse koolitusele vastu sooviavalduse alusel.

6.2 Otsustuse õpilase koolitusele vastuvõtmise kohta teeb TIMEK direktor.

6.3 Õpilane arvatakse koolistuselt välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja koolitaja vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel või kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.

6.4 Koolitus loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.

6.5 Koolitust lõpetamist tõendab TIMEK -i tunnistus.

7.Õpilaste õigused ja kohustused

7.1. Õpilasel on õigus:

7.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;

7.1.2. nõuda heatasemelist haridust;

7.1.3. saada teavet TIMEK -i õppekorralduse ja õppekava kohta;

7.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist TIMEK -i süül ära jäänud õppetundide eest;

7.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

7.1.6 saada tõendeid  õpingute kohta, tõendid õppimise kohta TIMEK -is on tasuta, koolitust puudutavate dokumentide väljastamine peale koolituse katkestamist või lõpetamist on tasulised ( kuni 10 % kursuse kogu maksumusest).

7.1.7 taotleda mõjuvatel ( majanduslikud, tervislikud jms.) põhjustel õppepuhkust, õppepuhkusele lubamise otsustab TIMEK -i juhtkond.

7.2. Õpilane on kohustatud:

7.2.1. järgima TIMEK -i sisekorda ja  tegevust reguleerivaid õigusakte;

7.2.2. osalema õppetöös;

7.2.3.õpilane kohustub endale muretsema praktikatundideks kliente.

7.2.4.täitma TIMEK -i ja õpilase  vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

7.2.5. lahkudes omal soovil enne õppeperioodi lõppu, tasub õpilane lepingus kehtestatud õppemaksu ja  tagastab või hüvitab temale TIMEK -i  poolt kasutamiseks antud õppevahendid. Tagastavad vahendid peavad olema originaal pakendis ja kasutatavad.

7.2.6.  koolituse katkestamisel tasuma  temale TIMEK -i poolt kasutamiseks antud õppevahendite eest .

8.Pedagoogide õigused ja kohustused

8.1. Pedagoogidel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

8.2. Pedagoogide õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingute ja ametijuhenditega.

8.3. Pedagoogidel on õigus:

8.3.1. saada TIMEK -i direktorilt teavet õppetöö korralduse kohta ja esitada TIMEK -i direktorile ettepanekuid õppetöö korraldamise parendamiseks;

8.3.2. saada õppetöö korraldamiseks vajalikud õppevahendid ja turvalised töötingimused.

8.4. Pedagoogidel on kohustus:

8.4.1. tagada õpilastele võimalused õppekava täitmiseks;

8.4.2. luua õppekeskkond, mis tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl;

8.4.2. tagada TIMEK -i häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.

9.Teiste töötajate õigused ja kohustused

9.1. Teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

10.Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

10.1. Õppemaksu suuruse kehtestab TIMEK -i pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.

10.2. Õppemaksu suurus määratletakse TIMEK -i ja õpilase vahelises lepingus.

10.3. Õppemaksust kedagi ei vabastata, soodustusi ja õppetoetusi ei anta.

 

  1. TIMEK -i tegevuse lõpetamise kord

11.1. Pidaja on kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras TIMEK -i tegevuse lõpetamise, kui:

11.1.2.pidaja vastu on algatatud likvideerimise mentlus ;

11.1.3. pidaja on võtnud vastu otsuse, et TIMEK -i edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;

11.1.4. lõpetamine on seadusega ette nähtud.